regulamin, ciasteczka, polityka prywatności

Regulamin

Sklep internetowy tru-tutu.com jest prowadzony przez  Andrzeja Wronę działającego pod firmą

TRU Bike Adventure Andrzej Wrona, ul. Leśna 6, 42-256 Olsztyn, NIP: 9491834416, REGON: 369577430,

e-mail: info@tru-tutu.com, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw

gospodarki.

§1. Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje

Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.

2. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu

Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach

sklepu internetowego tru-tutu.com, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z

późniejszymi zmianami).

4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem tru-tutu.com za

pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość

Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym, których dotyczy Umowa

sprzedaży.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu

internetowego.

8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego

pod adresem tru-tutu.com, a w szczególności:

– dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego,

– składania zamówień drogą elektroniczną na produkty dostępne w Sklepie

– zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie

się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji

Zamówienia.

3. W celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty

elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

internetowym,

Sklepu internetowego.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej tru-tutu.com oraz pobrać

go i sporządzić jego wydruk.

§3. Zasady dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne

składanie Zamówień przez Klienta możliwe jest po zapoznaniu się z niniejszym

Regulaminem i jego akceptacji:

– po zarejestrowaniu się w Sklepie poprzez wypełnienie i zaakceptowanie

formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu;

– bez dokonania rejestracji przez podanie niezbędnych danych osobowych i

adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

2. Klient może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak

również może mieć ograniczony dostęp do części lub całości zasobów Sklepu

internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta

Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

3. Klient zobowiązany jest do:

– podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą,

niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa

osób trzecich;

– dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr

osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów

Sklepu internetowego;

– dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne

z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci

Internet lub godzące w dobre imię tru-tutu.com.

– niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i

inne prawa osób trzecich;

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego

funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego

oprogramowania lub urządzeń;

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu

internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami

obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,

postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci

Internet;

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach

Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej;

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych

klientów.

§4. Zamówienia

1. Aby złożyć Zamówienie należy wejść na stronę internetową tru-tutu.com i dokonać

wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi

komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Zamówienie jest poprawne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i

prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być

wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. Jeśli podane dane nie są kompletne,

Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy,

Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego

złożenie Zamówienia, Klient może modyfikować wprowadzone dane.

4. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu internetowego stanowią ofertę, w

rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

5. Umowę traktuje się za zawartą w momencie wpływu Zamówienia Klienta do systemu

informatycznego Sklepu internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z

Regulaminem. Po zawarciu umowy Klient otrzyma odpowiedź ze Sklepu internetowego

potwierdzającą złożenie Zamówienia.

§5. Dostawa Towarów

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w momencie

składania Zamówienia.

2. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi

na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia.

3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

– Firmy spedycyjnej;

– Poczty Polskiej.

4. Nie ma możliwości odbioru osobistego Towaru.

§6. Metody płatności

1. Wszystkie ceny Towarów w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierającymi

podatek VAT w wysokości 23%) podanymi w złotych polskich. Podane ceny Towarów

nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące metody płatności:

– Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

– Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal.

3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na

rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

§7. Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych

odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Klient musi poinformować o

swojej decyzji, wysyłając na adres Sprzedawcy, stosowne oświadczenie pocztą

tradycyjną lub elektroniczną, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Termin ten jest nieprzekraczalny i liczy się od dnia, w którym Klient wszedł w

posiadanie Towaru. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy jest zawarty

w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Klient może również skorzystać z

wzoru formularza udostępnionego na stronie Sklepu internetowego. POBIERZ

FORMULARZ TUTAJ (PDF).

2. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego

płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły

sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym), nie później niż 14 dni od dnia

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze

zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez

Klienta dowodu jego wysłania (w zależności od tego co wcześniej nastąpi).

3. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od

dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres

Sprzedawcy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu

Towaru. W przypadku, gdy do zakupionego Towaru dodawany był inny produkt gratis

lub po obniżonej cenie (w ramach specjalnych promocji), należy odesłać go wraz ze

zwracanym Towarem.

4. W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie

konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego

żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od

umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia,

z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub

wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa

spełnionego świadczenia.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w

odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną

– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad

– w której przedmiotem świadczenia jest Towar wyprodukowany według

zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,

że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od

umowy;

którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy;

specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb;

– zawartej w drodze aukcji publicznej;

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku

materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą

Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po

poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od

umowy.

§8. Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany

Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Sprzedawcy bądź w formie

elektronicznej na adres: info@tru-tutu.com. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie

reklamacji:

– informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności

rodzaju i daty wystąpienia wady;

– żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży

lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży;

– danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy

rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się

Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za

uzasadnioną.

§9. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów sprzedaży, w zawiązku z tym

mogą być przekazywane:

– podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta

(tj. firmy kurierskie lub Poczta Polska);

– podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie internetowym

(serwis PayPal).

W przypadku wysłania zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na stronie

Sklepu Internetowego, dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu

udzielenia odpowiedzi.

3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

4. Dane są przekazywane dobrowolnie, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie

danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o

świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

5. Tru-tutu.com nie przewiduje działań marketingowych typu newsletter i podobnych

polegających na wysyłaniu ofert i reklam na adres Klienta.

§10. Bony (TRU BONBON)

1. BONBON (bon upominkowy) można nabyć w na stronie sklepu internetowego tru-tutu.com.

2. BONBON można zasilić dowolną kwotą pomiędzy 5zł i 1000zł, którą w późniejszym okresie (ale przed upływem daty ważności) można wymienić na produkty dostępne w sklepie tru-tutu.com.

3. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, Klient otrzymuje BONBON wraz z unikalnym kodem na adres mailowy podany podczas składania zamówienia.

4. W celu zrealizowania bonu upominkowego, Klient lub osoba, której został podarowany BONBON, wysyła wiadomość na adres: info@tru-tutu.com. Wiadomość powinna zawierać załączony kupon z unikalnym kodem, wybrany produkt z naszej oferty oraz dane kontaktowe wraz z numerem telefonu niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.

5. BONBON upoważnia do wyboru dowolnych produktów (za wyjątkiem innego bonu), dostępnych w magazynie sklepu tru-tutu.com.

6. W przypadku wyboru produktów o wartości wyższej od nominału bonu, Klient zobowiązany jest do dopłacenia różnicy, jeżeli zaś zostanie wybrany produkt o niższej wartości to różnica nie podlega zwrotowi.

7. BONBON nie podlega wymianie na gotówkę.

8. BONBON jest ważny przez 3 miesiące od daty zakupu.

9. BONBON może być użyty tylko raz.

10. Nie ponosimy odpowiedzialności za zagubienie, kradzież czy inną formę utraty unikalnego kodu BONBON.

§11. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w

zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego

Regulaminu.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy tru-tutu.com a Klientem,

który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane

sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu

postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy tru-tutu.com a Klientem,

który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu

Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę tru-tutu.com.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne

właściwe przepisy prawa polskiego.

Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies  oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. zapewnienie poprawnego dodania towarów do koszyka i realizacji zamówienia. Produkty w koszyku pozostają dostępne do edycji przez użytkownika podczas gdy jest zalogowany do swojego konta.

d. sprawdzenie lokalizacji użytkownika w celu określenia odpowiedniej waluty, języka witryny oraz dostępnych dla danej lokalizacji sposobów płatności i wysyłki.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

Więcej informacji o ciasteczkach oraz sposobach zarzązania nimi znajdziesz na www.ciasteczka.org.pl .